HERZLICH WILLKOMMEN
BEIM DOLMETSCHER-
UND ÜBERSETZUNGSBÜRO BRUNE SPRACHENSERVICE

Ewa Brune - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Einrichtung - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Arbeitsplatz - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Schulungsraum - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Büro - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Weiteres Büro - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungsbüro Brune Sprachenservice.

Mein Name ist Ewa Brune. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin für Dolmetschen und Übersetzen in die polnische Sprache und umgekehrt.

 • Durch den Präsidenten des OLG Hamm allgemein beeidigte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin für die polnische Sprache.
 • Vom Landgericht Hannover allgemein beeidigte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin für die polnische Sprache.
 • Studium der Germanischen Philologie an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań (Polen).
 • Studium an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz im Rahmen des Sokrates-Erasmus-Programms


STIMMPROBE POLNISCH

STIMMPROBE DEUTSCH

Der Schwerpunkt des Unternehmens Brune Sprachenservice ist das Dolmetschen und Übersetzen aus und in die polnische Sprache. Durch langjährige Zusammenarbeit mit qualifizierten Dolmetschern und Übersetzern aus der Branche kann ich Ihnen kompetente Dolmetscher und Übersetzer für fast jede weitere Sprache anbieten. Damit die Qualität gewährleistet wird, arbeite ich überwiegend mit Muttersprachlern mit langjähriger Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten zusammen.
Das Dolmetscher- und Übersetzungsbüro Brune Sprachenservice bietet umfassende Sprachdienstleistungen für zahlreiche Branchen.


Dolmetschen

Technik & Industrie

Recht & Wirtschaft

Marketing


Welcome to the
interpreting and translation agency
Brune Sprachenservice

Ewa Brune - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Einrichtung - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Workplace - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
training room - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Office - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Further office - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Welcome to the interpreting and translation agency Brune Sprachenservice (English translation: Brune language services).

My name is Ewa Brune. I am your go-to-person for interpreting and translation into the Polish language and vice versa.

 • Certified interpreter and translator for Polish,
  • certified by the president of the Higher Regional Court Hamm,
  • and the Regional Court Hanover
 • Studies in Germanic Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
 • Studies at the Johannes Gutenberg University in Mainz under the Socrates-Erasmus programme


VOICE SAMPLE POLISH

VOICE SAMPLE GERMAN

The focus of the company Brune Sprachenservice is interpreting and translation from and into the Polish language. Having worked together with qualified interpreters and translators for many years, I can offer you interpreting and translation services for almost all languages. To guarantee high quality services, I mainly work with native speakers with years of experience in their respective areas of expertise.
The interpreting and translation agency Brune Sprachenservice offers a broad portfolio of language services for numerous industries.


Interpreting

Technology & Industry

Law & Business

Marketing


Witamy Państwa w biurze tłumaczeń Brune Sprachenservice

Ewa Brune - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Einrichtung - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Workplace - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
training room - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Office - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Further office - Brune Sprachenservice UG (haftungsbeschränkt) in 44787 Bochum
Witamy Państwa w biurze tłumaczeń Brune Sprachenservice.

Nazywam się Ewa Brune. Jestem Państwa osobą kontaktową w sprawie tłumaczeń ustnych i pisemnych na język polski i odwrotnie.

 • Tłumacz przysięgły języka polskiego,
  • ustanowiony przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Hamm,
  • oraz przez Sąd Krajowy w Hanowerze
 • Studia na wydziale filologii germańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska).
 • Studia na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w ramach programu Socrates-Erasmus


Próbka głosu język polski

Próbka głosu język niemiecki

Głównym przedmiotem działalności biura tłumaczeń Brune Sprachenservice są tłumaczenia ustne i pisemne z i na język polski. Dzięki wieloletniej współpracy z wykwalifikowanymi tłumaczami w branży mogę zaoferować Państwu kompetentnych tłumaczy ustnych i pisemnych na niemal każdy inny język. Aby zapewnić wysoką jakość usług, współpracuję głównie z native speakerami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach.
Biuro tłumaczeń Brune Sprachenservice oferuje kompleksowe usługi językowe dla wielu branż.


Tłumaczenia ustne

Technika & przemysł

Prawo & gospodarka

Marketing


x