Beglaubigte Übersetzungen

Bei einer beglaubigten Übersetzung wird das Dokument mit einem sogenannten Beglaubigungsvermerk sowie mit Datum und Unterschrift des für die jeweilige Sprache ermächtigten Übersetzers versehen. Die zu übersetzenden Dokumente werden ausschließlich von gerichtlich ermächtigten Übersetzern angefertigt und mit einem amtlichen Stempel beglaubigt. Wir liefern beglaubigte Übersetzungen in zahlreichen Sprachen an.

Ermächtigung

Um Dokumente mit einem sogenannten Beglaubigungsvermerk versehen zu können, muss man vorher durch ein Oberlandesgericht ermächtigt sein. Das ist nur dann möglich, wenn man über fachliche und persönliche Eignung verfügt und eine entsprechende Prüfung im Bereich der deutschen Rechts- und Behördenterminologie erfolgreich abgelegt hat. Wann sind beglaubigte Übersetzungen erforderlich? Beglaubigte Übersetzungen sind oft zur Vorlage bei Ämtern und Behörden sowie bei internationalen Geschäften erforderlich. Die Anerkennung von den Behörden erfolgt häufig nur dann, wenn die Übersetzungen beglaubigt sind.

Apostillen

Da eine Übersetzung keine öffentliche Urkunde ist und die Beglaubigung nur die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung bestätigt, ist die Ausstellung einer Apostille von deutschen Behörden bei Vorlage von Dokumentübersetzungen im Ausland notwendig. Diese bestätigt dann die Echtheit der beglaubigten Übersetzung. Im Falle von Haager Apostille wird die Echtheit einer öffentlichen Urkunde bestätigt, die im Original vorgelegt werden muss.

Welche Dokumente werden von uns beglaubigt übersetzt?


 • Führungszeugnisse

 • Arbeitszeugnisse

 • Abiturzeugnisse

 • Diplomzeugnisse

 • Schulzeugnisse

 • Heiratsurkunden

 • Scheidungsurkunden

 • Geburtsurkunden

 • Sterbeurkunden

 • Taufurkunden

 • Gründungsurkunden

 • Aufenthaltstitel

 • Gerichtsurteile

 • Aufenthaltsbescheinigungen

 • Meldebescheinigungen

 • Negativbescheinigungen

 • Rentenversicherungs­bescheinigungen

 • Insolvenzbescheinigungen

 • Ärztliche Atteste

 • Personalausweise

 • Pässe

 • Testamente

 • Führerscheine

 • Handelsregisterauszüge

 • Verträge

 • Vollmachten

 • Geschäftsdokumente

 • Zertifikate

Fachgebiete

Unser Leistungsangebot umfasst außer beglaubigten Übersetzungen auch zahlreiche andere Fachübersetzungen. Unsere Übersetzer haben nicht nur die nötige Qualifikation in ihrer Übersetzungstätigkeit, sondern auch Erfahrung in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Dadurch wird die Qualität der Übersetzungen für unsere Kunden erfüllt.

Unsere Fachgebiete für Übersetzungsleistungen:


Technische Übersetzungen

Recht und Wirtschaft

Marketing und Werbung

Webseiten-Übersetzungen

Medizinische Übersetzungen

Certified translations

In case of a certified translation, the document includes a signed and dated declaration from a court authorised translator confirming that the translation is correct. The documents are only translated by court certified translators and are authenticated with an official stamp. We offer certified translations in numerous languages.

Authorisation

To be allowed to certify the correctness of a translation, a translator needs to be authorised by court. This is only possible if a translator possesses the professional and personal competence required to carry out translations and has passed a legal terminology exam. When do you need a certified translation? Certified translations are often asked for by public authorities as well as in case of international business transactions. Public authorities often only accept a translation if it is certified.

Apostille

If you require a translation of an official document for international use, an apostille from German public authorities is needed as the translation itself is not an official document and the added declaration from an authorised translator only does certify the correctness and completeness of a translation. The apostille confirms the genuineness of the certified translation. The Haager Apostille confirms the genuineness of an official document that needs to be handed in in the original version.

For what kind of documents do we offer certified translations?


 • Certificates of good conduct

 • References

 • Graduation diplomas

 • Diplomas

 • School certificates

 • Marriage certificates

 • Divorce certificates

 • Birth certificates

 • Death certificates

 • Baptismal certificates

 • Certificates of incorporation

 • Residence permits

 • Court verdicts

 • Residence cards

 • Registration certificates

 • Negative certificates

 • Pension insurance certificates

 • Insolvency certificates

 • Medical certificates

 • Identity cards

 • Passports

 • Last will and testaments

 • Driver’s licences

 • Trade register excerpts

 • Contracts

 • Certificates of power of attorney

 • Business documents

 • Certificates

Areas of expertise

In addition to certified translations, our services also comprise different types of specialised translations. Our translators are not only qualified in terms of translation work but are also subject matter experts. This way, we can offer our clients high quality translations.

We are specialised in the following fields:


Technical translations

Legal and business translations

Marketing translations

Website translations

Medical translations

Tłumaczenia uwierzytelnione

W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego dokument opatrzony jest tzw. formułą uwierzytelniającą oraz datą i własnoręcznym podpisem tłumacza uprawnionego do wykonywania tłumaczeń na dany język. Dokumenty do tłumaczenia są sporządzane wyłącznie przez tłumaczy ustanowionych przez sądy i uwierzytelnione pieczęcią. Wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione w wielu językach.

Zezwolenie na wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych

Aby móc opatrzyć dokumenty tzw. formułą uwierzytelniającą, trzeba najpierw uzyskać zezwolenie od Wyższego Sądu Krajowego. Jest to możliwe tylko w przypadku posiadania kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz zdania odpowiedniego egzaminu z zakresu niemieckiej terminologii prawnej i urzędowej. Kiedy wymagane są tłumaczenia uwierzytelnione? Tłumaczenia uwierzytelnione są często wymagane przy przedstawianiu ich urzędom i organom państwowym, a także przy międzynarodowych transakcjach handlowych. Uznanie ich ze strony urzędów ma miejsce często tylko wtedy, gdy tłumaczenia są uwierzytelnione.

Apostille

Ponieważ tłumaczenie nie jest dokumentem urzędowym, a uwierzytelnienie potwierdza jedynie prawidłowość i kompletność tłumaczenia, w przypadku przedstawiania tłumaczeń dokumentów za granicą konieczne jest wydanie apostille przez niemieckie organy. Potwierdza to autentyczność tłumaczenia uwierzytelnionego. W przypadku apostille w Konwencji Haskiej potwierdza się autentyczność dokumentu urzędowego, który należy przedstawić w oryginale.

Jakie dokumenty tłumaczymy (tłumaczenia uwierzytelnione):


 • Zaświadczenia o niekaralności

 • Świadectwa pracy

 • Świadectwa maturalne

 • Dyplomy

 • Świadectwa ukończenia szkoły

 • Akty małżeństwa

 • Świadectwa rozwodu

 • Akty urodzenia

 • Akty zgonu

 • Świadectwa chrztu

 • Dokumenty założycielskie

 • Dokumenty pobytowe

 • Orzeczenia sądowe

 • Zaświadczenia o zameldowaniu

 • Świadectwa ubezpieczenia emerytalnego

 • Świadectwa upadłości

 • Orzeczenia lekarskie

 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty)

 • Paszporty

 • Testamenty

 • Prawa jazdy

 • Wyciągi z rejestru handlowego

 • Umowy

 • Pełnomocnictwa

 • Dokumenty biznesowe

 • Certyfikaty

Dziedziny, w których się specjalizujemy

Oprócz tłumaczeń uwierzytelnionych, w naszej ofercie znajduje się również wiele innych tłumaczeń specjalistycznych. Nasi tłumacze posiadają nie tylko niezbędne kwalifikacje w pracy tłumaczeniowej, ale także doświadczenie w swoich dziedzinach. To gwarancja jakości tłumaczeń dla naszych klientów.

Dziedziny, w których się specjalizujemy:


Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia stron internetowych

Tłumaczenia medyczne

x